Licence

LICENCE

Preduzeće NDC d.o.o. Beograd poseduje licence koje izdaje Ministarstvo građevine Republike Srbije

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više – P050E1

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više – P051E1

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više – P052E1

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV – P062E1

 • Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više – P90E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidoelektrane sa pripadajućom branom snage 10MW i više – I050E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za hidroelektrane snage 10MW i više – I051E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10MW i više – I052E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane toplane snage 10MW i više – I053E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV – I062E1

 • Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona na objektima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10MW i više – I190E1

Posedujemo sertifikat za ISO 9001:2015 kojim se potvrđuje da se sistem upravljanja kvalitetom uspešno primenjuje prema standardima za sisteme menadžmenta kvalitetom za sledeći obim sertifikacije:

Projektovanje, inženjering i konsalting u elektroinstalacijama svih naponskih nivoa, a naročito instalacija srednjeg i visokog napona za hidro elektrane snage 10 i više MW, termoelektrane snage 10 i više MW, transformatorske stanice napona 110 kV i više, kao i za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage 10 i više MW.

U pripremi su i sertifikati SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom i SRPS ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu.

Preduzeće je dobilo sertifikat preduzeća CompanyWall d.o.o. o visini bonitetne ocene i ocenjeno je sa ocenom AA+