1. Ugovor o pružanju konsultantskih usluga FIDIC inženjer - Investitor: DELTA Inženjering
 2. Izrada tehničke dokumentacije za potrebe ozakonjenja Termoelektrane Kostolac B (B1 i B2) - Investitor: DELTA Inženjering
 3. Izrada dela projektne dokumentacije Izrada Projekta električnih instalacija za izvođenje i Projekat izvedenog objekta rekonstrukcije elektrofilterskog postrojenja u Bloku 4 TENT-A Obrenovac - Investitor: ELEKTROVAT d.o.o Beograd

2017 godina

 1. Izrada dokumentacije koja je neophodna za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole kao i ishodavanje građevinske dozvole za doziranje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći - Investitor: TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.
 2. Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za MHE Vrgudinac - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
 3. Izrada delova tehničke dokumentacije koju Naručiulac radi za potrebe ugovora koji je Energoprojekt Entel LLC, Oman, ugovorio sa Powertech-om - Investitor: ENERGOPROJEKT ENTEL a.d.
 4. Vršenje usluga ugradnje generatorskog prekidača proizvodnje ABB, tipa HECS-XLp-Investitor: ABB d.o.o.
 5. Izrada tehničke dokumentacije za pripremu objekata za izgradnju daljinskog sistema nadzora i upravljanja - „ELEKTROKOSMET“ Kosovska Mitrovica - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
 6. Projekat 6 kV napajanja transformatora 6/0.4 kV i rezervnog 0.4 kV napajanja nove opšte grupe OCS, OCN, OCE - Investitor: TENT D.O.O. Obrenovac

2016 godina

 1. Ugradnja generatorskog prekidača proizvodnje ABB tipa HECS-XLP – Investitor: ABB d.o.o
 2. Tehničke kontrole Glavnog projekta za građevinsku dozvolu za TS 110/20kV Krnješevci - Investitor: ELNOS
 3. Projekat zamene rastavljača na TS Novi Sad 5 - Investitor: Somborelektro d.o.o.
 4. Tehnička kontrola PGD-a za TS 110/20kV Bela Anta - Investitor: „WELLBURY Bela Anta“ d.o.o.
 5. Projektovanje zamene upravljačkih kablova trafostanice Obrenovac-TENT - Investitor: TENT Beograd Obrenovac
 6. Adaptacija relejne zaštite i komandovanja izvodnih polja 25kV i sopstvene potrošnje u EVP Brgule - Investitor: ENERA d.o.o. Beograd

2015 godina

 1. Glavni projekat i projekat Izvedenog objekta sa tehničkom kontrolom za JN -Adaptacija RP 20 kV TS Subotica 2 - Investitor: GAT d.o.o
 2. Izrada tehničke dokumentacije kablovskog voda od TS 110/35/10kV "Bujanovac" do TS 35/10kV "Groblje" - Investitor: RC Jugoistok- Niš Ogranak ED Vranje
 3. Izrada Glavnog projekta za Građevinsku dozvolu za objekat ODG za Mašinsko tehnološki deo u TE-KO Kostolac - Investitor: Stem Design
 4. Projekat upravljanje postrojenjem, knjige 05 i 06 C&I, za objekte ODG TE Kostolac B Investitor: Biro TELEPROJEKT
 5. Izrada Glavnog projekta za Građevinsku dozvolu za objekat ODG za Građevinski deo u TE-KO Kostolac - Investitor: Alventura 887
 6. Mikroprocesorska zaštita i oprema za SDU u TS 110/10kV „Leskovac 4“ i prema za implementaciju SDU u TS 110/10kV „Leskovac 4“ (REMONT). - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
 7. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Lazarevac - Investitor: RC Elektrosrbija Ogranak ED Lazarevac
 8. Ugradnja RTU i implementacija zaštita "Iskra" sistemi - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
 9. Contract for Building Permit design documents for FGD and Chimny - Investitor: CMEC

2014. godina

 1. Izrada ormana zaštite i upravljanja za RFQ ENERGO NIG C&P SYSTEM R01, 132/33 kV TS TARKWA BAY, Lagos, Nigerija - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
 2. Izrada dela tehničke dokumentacije. Glavnog i Izvođačkog projekta za rekonstrukciju HE Zvornik - Investitor: IEE d.o.o.
 3. Popravka releja FPC 520 C Iskra SISTEMI - Investitor: RC Jugoistok- Niš Ogranak ED Leskovac
 4. Učestvovanje u realizaciji dela Gl.projekta - elektroenergetskih instalacija China Machinery Engineering Corporation (CMEC) ODG Kostolac B - Investitor: DOK d.o.o. Obrenovac
 5. Ugradnja produžene diferencijalne zaštite na 110kV, u polju u TS 110/35kV Vranje 1 (pravac prema TS 400/110 kV Vranje 4) - Investitor: RC Jugoistok –Niš
 6. Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju relejne zaštite postrojenja 110kV/25kV u EVP Brgule ŽT TENT - Investitor: TENT D.O.O. Obrenovac

2013. godina

 1. Isporuka i ugradnja generatorskog prekidača bloka TE "Nikola Tesla" B2 - Investitor: ABB d.o.o.
 2. Isporuka mernih transformatora 110 kV za trafo polja u HE "Vrla 1" - Investitor: Elektroprivreda Srbije JP Beograd - Ogranak HE ĐERDAP
 3. Zamena komandnih tabli agregata HE Vrla 3 i prilagodjenje sistema upravljanja agregata A3 i A4 Vrla 1 - Investitor: IMP Automatika d.o.o.
Copyright © 2019 NDC - Projektovanje, inženjering, konsalting. Sva prava zadržana.