Ostalo

Ostalo

2022

  1. Izrada projekta za mernu stanicu 4 na Magistralnom gasovodu (Interkonektoru) granica Bugarske – granica Mađarske

Investitor: Delta Inženjering

2. Izrada projekta za Gasnu elektranu 9,9MW Vreoci

Investitor: Delta Inženjering

2021

  1. Izrada tehničke dokumentacije za projekat SCADA elektroenergetskog sistema – HIP Petrohemija

Investitor: SIEMENS d.o.o Beograd

2020

  1. Elaborat o mogućnostima gradnje planiranog objekta, kao i uticaja dalekovoda na planirani objekat, a sve u skladu sa uslovima EMS-a, za izgradnju kanalizacione mreže i priključenje TENT-a na gradsku kanalizaciju

Investitor: Siemens d.o.o. Beograd

2019

  1. Elaborat o mogućnostima gradnje planiranog objekta, kao i uticaja dalekovoda na planirani objekat, a sve u skladu sa uslovima EMS-a, za izgradnju kanalizacione mreže i priključenje TENT-a na gradsku kanalizaciju

Investitor: DELTA Inženjering d.o.o. Beograd

  1. Izrada tehničke dokumentacije za napajanje objekata magistralnog gasovoda MG10 od Bugarske granice do Niša

Investitor: DELTA Inženjering d.o.o. Beograd

  1. Elaborat o uticajima dalekovoda na objekta čija se izgradnja planira za izgradnju dvosmernog magistralnog gasovoda MG 10 Niš- Dimitrovgrad

Investitor: DELTA Inženjering d.o.o. Beograd

  1. Elaborat o ukrstanjima gasovoda MG10 Nis – Dimitrovgrad sa buducom elektrificiranom zeleznickom mrezom

Investitor: DELTA Inženjering d.o.o. Beograd

  1. Nostrifikacija projekta: Magistralni gasovod (interkonektor) – Granica Bugarske – Granica Mađarske

Investitor: DELTA Inženjering d.o.o. Beograd

2014-2018

  1. Izrada dokumentacije koja je neophodna za podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole kao i ishodavanje građevinske dozvole za doziranje i korišćenje čvrstih goriva iz otpada (SRF) za kombinovano sagorevanje (koinsineraciju) sa osnovnim fosilnim gorivima u rotacionoj peći

Investitor: TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ d.o.o.

 2. Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV u Ogranku Lazarevac

Investitor: RC Elektrosrbija Ogranak ED Lazarevac

Details