Hidroelektrane

Hidroelektrane

  1. Izrada dela tehničke dokumentacije. Glavnog i Izvođačkog projekta za rekonstrukciju HE Zvornik

Investitor: IEE d.o.o

  1. Izrada i isporuka metalnih otpornika-rezistanse 10kV i 35kV za Vlasinske HE

Investitor: JP Elektroprivreda Srbije Beograd – Ogranak HE Đerdap

  1. Isporuka dobara elektroenergetske opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji 35kV razvoda i komandnih ormana HE „Vrla 4“

  2. Zamena komandnih tabli agregata PAP Lisina i HE Vrla 4

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

  1. Isporuka elektro opreme i izvođenje radova za ugradnju opreme na PAP Lisina i HE Vrla 3

Investitor: Siemens d.o.o.

  1. Izrada projekta za izvođenje i projekta izvedenog objekta za zamenu generatorskog prekidača na HE Đerdap 1 blok 3-G6

Investitor: JP Elektroprivreda Srbije Beograd – Ogranak HE Đerdap

 

Details