Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

  1. Izrada elektro dela projekta za građevinsku dozvolu park vetroelektrana u Kostolacu

Investitor: CEEFOR d.o.o. Beograd

  1. Izrada projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za MHE Vrgudinac

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

  1. Glavni projekt solarne fotonaponske elektrane „MERDARE“ snage 2MW

Investitor: IMP Automatika d.o.o.

  1. Studija opravdanosti sa idejnim projektom FNE Brana Lazići u sastavu HE Bajina Bašta

Investitor: IMP Automatika

  1. Idejni projekat sa studijom opravdanosti trafo stanice 110/20kV vetropark Inđija

Investitor: Montprojekt d.o.o.

  1. Izrada Idejnog projekta Solarni sistem snage 150kVA – Fotonaponski sistem

Investitor: Mašinski fakultet Beograd

  1. Idejni projekat ugradnja solarnih panela na distributivne TS 20/0,4kV

Investitor: Elektrovojvodina

 

Details